Cykl webinarów o finansach i nowych technologiach (fintech).

Supervision FinTech Talks to cykl webinarów dla sektora fintech, w ramach którego eksperci z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego spotkają się z uczestnikami rynku, by wspólnie omówić tematy regulacyjne, technologiczne oraz biznesowe dotyczące ekosystemu innowacji finansowych. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Fintech Poland.

Zagadnienia poruszane w trakcie debat są strategicznie istotne dla rozwoju sektora finansowego – dlatego wymagają otwartego dialogu z nadzorem. Dyskusje nie zawsze będą łatwe, jednak są potrzebne dla budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia oraz zaufania.

Dialog z nadzorem

Dzięki spotkaniom SuperVision FinTech Talks uczestnicy rynku mogą bliżej poznać podejście organu nadzoru do zagadnień na rynku finansowym w ujęciu praktycznym.

Warstwa merytoryczna

Webinary SuperVision FinTech Talks poruszać będą tematy aktualne, różnorodne i kluczowe dla rozwoju polskiego sektora fintech. Program przewiduje wystąpienia wysokiej klasy ekspertów, merytoryczne prezentacje oraz dynamiczne panele dyskusyjne.

Bezpieczny dostęp

Cykl SuperVision FinTech Talks umożliwia powszechny dostęp do rozmów, pozwalających poznać stanowisko nadzoru w najistotniejszych dla rynku kwestiach związanych z wyzwaniami oraz innowacjami w obrębie sektora fintech. Jest to wygodna i bezpieczna forma spotkań w czasie, gdy wydarzenia konwencjonalne obarczone są dodatkowym ryzykiem.

WEBINARY

Cykl składa się z 6 webinarów, odbywających się raz w miesiącu.
Wszystkie są otwarte i dostępne dla zainteresowanych.

Kliknij w poniższy baner i wypełnij formularz, aby przejść do webinarów.

ORGANIZATOR:

Fundacja FinTech Poland to think tank działający na rzecz rozwoju sektora innowacyjnych usług finansowych w Polsce poprzez budowę platformy dialogu między uczestnikami rynku – instytucjami finansowymi, startupami, firmami technologicznymi oraz sektorem publicznym – regulatorami i nadzorcami.
czytaj więcej
Fundacja opracowuje analizy prawne dotyczące regulacyjnych aspektów działalności w obszarze innowacji finansowych, przygotowuje raporty problemowe i rynkowe, zajmuje się także promowaniem polskiego sektora fintech na świecie oraz promowaniem Polski jako regionalnego centrum innowacji finansowej.

FinTech Poland w ramach swoich działań dąży do stworzenia ekosystemu współpracy uznanych instytucji finansowych i startupów, wspieranego przez postępowe, ale bezpieczne regulacje prawne, otwarty i racjonalny nadzór finansowy, rozwiniętą kulturę innowacji oraz dostęp do kapitału wysokiego ryzyka.

Zespół Fundacji to prawnicy i ludzie technologii, którzy łączą kompetencje strategiczne i regulacyjne, a także posiadają bogatą wiedzę z zakresu prawa oraz legislacji w obszarze nowych technologii. Fintech Poland jest członkiem założycielem European Digital Finance Association.

PARTNER STRATEGICZNY:

Departament Innowacji Finansowych FinTech (DFT) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego został utworzony na początku 2018 r. Obecnie składa się z 22 specjalistów w zakresie innowacji finansowych. Zespołem kieruje Zbigniew Jacek Wiliński, Dyrektor Departamentu, posiadający szerokie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych projektów poprawiających skuteczność działania administracji publicznej, mentor i ambasador podczas licznych hackathonów i wydarzeń promujących m.in. FinTech.
czytaj więcej
Do zadań Departamentu należy podejmowanie działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego, w tym zarządzanie jego zrównoważonym rozwojem poprzez integrowanie działań w ramach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w obszarze technologii finansowych, regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności podejmowanie inicjatyw i tworzenie narzędzi wspierających priorytety.

Jednym z najważniejszych działań Departamentu jest koordynacja Programu Innovation Hub, za pośrednictwem którego organ nadzoru prowadzi dialog z podmiotami sektora FinTech udzielając im stosownych wyjaśnień w zakresie prawno-regulacyjnym. Od momentu uruchomienia Programu Innovation Hub w 2018 roku, Urząd KNF obsłużył ponad 140 zapytań od instytucji finansowych oraz start-upów.

Departament, w ramach realizacji ogłoszonej pod koniec 2019 roku strategii o nazwie „Cyfrowa Agenda Nadzoru”, uruchomił w ramach UKNF Piaskownicę technologiczną w zakresie API dla PSD2, aby wspomagać rozwój podmiotów z sektora usług płatniczych. Aktualnie prowadzone są prace w zakresie uruchomienia piaskownicy technologicznej w obszarze DLT/Blockchain.

Istotnym działaniem Departamentu jest Koordynacja prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). Celem prac Zespołu jest identyfikacja barier natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce oraz przygotowywanie propozycji rozwiązań, które mogłyby wyeliminować lub ograniczyć zidentyfikowane bariery.

PARTNER:

PARTNER MEDIALNY: